Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo musí mít ENERGETICKÝ PRŮKAZ

Důležité !!!

Z platné české legislativy (zákon č. 406/2000 Sb. - zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů) vyplývá pro stavebníka jakékoli nemovitosti povinnost k žádosti o stavební povolení přiložit k projektové dokumentaci též zpracovaný PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

 Dne 3. 10. 2012 vešla v platnost novela (změna) zákona 406/2000 Sb. pod označením 318/2012 Sb. Kromě jiného dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, jež budou od 1. 1. 2013 povinny nechat tento dokument zpracovat.

Průkaz energetické náročnosti od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost nechat zpracovat průkaz pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:

 • výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
 • prodeji budovy nebo její ucelené části
 • pronájmu budovy 
 • od 1.ledna 2016 i při pronájmů ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru, ...) včetně družstevních domů !!!

Co je větší změna již dokončené budovy?

Větší změnou dokončené budovy je taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo taková změna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:

 • výměna oken v bytovém domě,
 • zateplení fasády
 • často i výměna zdroje tepla na vytápění s vyregulováním otopné soustavy a podobně  

Komu jaká povinnost kdy nastane?

Změna zákona 406/2000 Sb. označená jako 318/2012 Sb. přináší navíc doplnění týkající se budov ve vlastnictví státu a dále všech bytových domů a jejich ucelených částí. Seznam lze jednoduchým způsobem chronologicky seřadit do následujícího přehledu: Datum vzniku povinnosti Čeho se povinnost týká

1. leden 2013

Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu s výjimkou vyjmenovaných případů, ve kterých povinnost nenastává 

1. červenec 2013

Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) veřejně přístupné budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

1. červenec 2015

Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 

1. leden 2016

Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů !!!

Kdo průkaz energetické náročnosti nepotřebuje

Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:

 • chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci (které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání)
 • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 • budov pro náboženské účely
 • průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
 • stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
 • nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem) 
 • Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

POZOR !!! Tomu, kdo nedodrží tyto povinnosti, hrozí sankce až 100.000,- Kč a neplatnost kupních smluv, či smluv o pronájmu. Kontroly provádí Státní energetická inspekce.

Máte zájem o zpracování cenové nabídky?

Nové stránky: https://energetickeprukazy.weebly.com